Friday, August 19, 2011

SURAT KUASA AMBIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menunjuk Domisili Hukum dan memberikan Kuasa kepada:
Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk mengurus Proses Peralian Hak pada Kantor Pertanahan _____ , atas: Sertifikat Hak Milik Nomor:_____ , seluas + _____ m2 ( _____meter persegi), terletak di Desa _____ Tercatat atas nama _____ . Dan, apabila sertifikat tersebut telah selesai prosesnya berhak untuk mengambilnya.

Guna keperluan tersebut di atas Pemegang Kuasa diberi kewenangan untuk menghadap Pejabat di mana saja diperlukan, serta menandatangani Surat-surat, Akta-akta, dan selanjutnya melakukan apa pun juga untuk keperluan Pemberi Kuasa.

Demikian Kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kota, tanggal)

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

_____________ ____________
---------- http://top-elearning.blogspot.com ---------

No comments:

Post a Comment