Friday, August 19, 2011

SURAT KUASA PENGURUSAN DEPOSITO


Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
Dengan ini memberi kuasa kepada:
PT _____ , berkedudukan di _____ .

K H U S U S

Untuk dan atas nama pemberi kuasa menjalankan segala hak yang dapat dilakukan oleh pemberi kuasa atas:
- _____
- _____
- _____

Semuanya tertulis atas nama pemberi kuasa, menerima bunga-bunganya setiap bulan, mencairkan deposito (deposito), dan/atau memasukkan kembali deposito (-deposito).

Untuk itu:
menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani tanda-tanda terima dan/atau surat-surat lainnya. Singkatnya, mengenai hal-hal tersebut melakukan apa pun juga yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan, sehingga walaupun untuk suatu tindakan itu diperlukan khusus, kuasa tersebut supaya dianggap telah diberikan dengan ini.
Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, tidak dapat ditarik kembali, tidak akan berakhir dikarenakan sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau dikarenakan sebab apa pun juga.

Pemberi Kuasa,

( __________ )
---------- http://top-elearning.blogspot.com ---------

No comments:

Post a Comment