Friday, August 19, 2011

SURAT KUASA BELI

Yang bertanda tangan di bawah ini:
N a m a :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
A l a m a t :

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

N a m a :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
A l a m a t :

K H U S U S

Untuk dan atas nama serta sah mewakili pemberi kuasa tersebut membeli atas:
Sebidang tanah pertanian/sawah Hak Milik No. _____ seluas + _____ m2 (_____ meter persegi) yang terletak di _____ .

Untuk keperluan yang diberi kuasa dikuasakan untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang diantaranya PPAT dan NOTARIS, memberikan keterangan-ke-terangan, membuat, suruh membuat, menandatangani surat-surat penting/akta jual-beli, membayar atas harga tanah yang dibeli tersebut di atas, meminta kuitansi/tanda terima lainnya, menerima segala sesuatu yang dibeli dari penjual, se-lanjutnya menjalankan apa yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa untuk men-cukupi maksud tersebut di atas.

Kota, _____
Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

_____________ ____________
---------- http://top-elearning.blogspot.com ---------

No comments:

Post a Comment